Membership | Dwr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

Aelodaeth

Mae Glas Cymru yn gwmni dielw heb gyfranddeiliaid a redir yn llwyr er lles ein cwsmeriaid. Mae yna 60 o aelodau annibynnol.

Un o rolau allweddol Aelodau Glas Cymru yw sicrhau bod y busnes yn parhau i ganolbwyntio ar ei brif bwrpas, sef darparu gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth o safon uchel ar gyfer y cymunedau y mae Dŵr Cymru yn eu gwasanaethu. Wrth wneud hyn, mae gan yr aelodau rôl rheoli gorfforaethol bwysig ac o’r herwydd penodir aelodau am eu nodweddion personol ac nid i gynrychioli unrhyw grŵp arbennig neu unrhyw un o fuddiannau’r rhanddeiliaid. Nid yw’r aelodau’r cael ffi am eu gwaith. Rydyn ni’n croesawu ceisiadau gan bobl o bob math o gefndiroedd o ran rhyw, ethnigrwydd, oedran, cyfeiriadedd rhywiol ac abledd.

Penodir aelodau gan y Bwrdd yn unol â Pholisi Aelodaeth cyhoeddedig Glas Cymru, a hynny wrth ddilyn cyngor panel dethol annibynnol.

Gellir penodi aelodau unrhyw bryd. I gael rhagor o wybodaeth am ein haelodaeth, ysgrifennwch at:
Nicola Williams, Ysgrifennydd y Cwmni, Glas Cymru Holdings Cyfyngedig, Heol Pentwyn, Nelson, Treharris CF46 6LY.

E-bostiwch: company.secretary@dwrcymru.com

Aa