Am y Cwmni Diogelu Data

Diogelu Data

Rydyn ni’n gwybod pa mor bwysig yw hi i chi ein bod ni’n gofalu am eich Gwybodaeth Bersonol. Un o’n gwerthoedd craidd yw bod pobl yn ymddiried ynom i wneud y peth iawn.


Hysbysiad Preifatrwydd

Mae ein Hysbysiad Preifatrwydd ar gael trwy ddilyn y ddolen yma. Mae’n esbonio sut rydyn ni’n casglu, yn defnyddio, yn rhannu ac yn diogelu eich Gwybodaeth Bersonol mewn ffordd sy’n parchu eich hawliau Diogelu Data ac yn cydymffurfio â chyfreithiau Diogelu Data’r DU (gan gynnwys y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) a Deddf Diogelu Data 2018). Mae hyn yn cynnwys rhannu eich gwybodaeth bersonol ag asiantaethau gwirio credyd ar gyfer unrhyw gyfrifon, dim ots am eu statws o ran taliadau (h.y. cyfrifon dyledus a’r rhai sydd wedi eu clirio). Gallwch gael rhagor o wybodaeth am hyn yn yr Hysbysiad Gwybodaeth Gwirio Credyd (CRAIN) sydd ar gael trwy’r ddolen hon https://experian.co.uk/crain/index.html.

I ddarllen datganiad Diogelu Data ein Bwrdd, cliciwch yma.

I gael rhagor o wybodaeth am ein Hysbysiad Preifatrwydd, neu os oes unrhyw sylwadau neu safbwyntiau gennych arno neu am sut rydyn ni’n trin eich Gwybodaeth Bersonol:

E-bostiwch ni yn: DataProtectionOfficer@dwrcymru.com; neu

Ysgrifennwch atom yn: Swyddog Diogelu Data, Dŵr Cymru Welsh Water, Heol Pentwyn, Nelson, Treharris, Morgannwg Ganol CF46 6LY.

Cyflwyno Cais Gwrthrych am Wybodaeth neu Gais Hawliau Gwrthrych Data arall

Mae gennych chi’r hawl i ofyn am gael gweld eich gwybodaeth bersonol, yr enw cyffredin ar hyn yw Cais Gwrthrych am Wybodaeth. Mae Cais Gwrthrych am Wybodaeth yn caniatáu i chi gael copi o’r wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch a dilysu ein bod ni’n ei phrosesu mewn ffordd gyfreithlon.

Ni fydd angen i chi dalu ffi i gyrchu’ch gwybodaeth bersonol. Ond mae’r gyfraith yn rhoi’r hawl i ni godi ffi resymol os yw’ch cais i gyrchu’r wybodaeth yn amlwg yn ddi-sail neu’n or-feichus. Fel arall, gallwn wrthod cydymffurfio â’r cais o dan amgylchiadau o’r fath.

Mae gennych chi’r hawl hefyd i wneud cais i wneud y canlynol: cywiro eich gwybodaeth bersonol; ac o dan rai amgylchiadau: dileu eich gwybodaeth bersonol; gwrthwynebu ei phrosesu; cyfyngu ar ei phrosesu; trosglwyddo eich gwybodaeth bersonol.

Byddwn ni’n gweithredu ar eich cais heb oedi diangen, a chyn pen mis ar ôl iddo ddod i law man bellaf. Gallwn ymestyn y cyfnod ymateb hyd at 2 fis pellach os yw’r cais yn gymhleth, neu os oes nifer o geisiadau wedi dod i law gan yr un person.

Os ydych am ymarfer unrhyw un o’ch hawliau Gwrthrych Data:

Llenwch y ffurflen trwy ddilyn y ddolen hon ac anfonwch hi atom ni:

  • Trwy e-bost i: DataSubjectRightsRequests@dwrcymru.com neu
  • Trwy’r post: Gwasanaethau Cwsmeriaid, Y Tîm Ceisiadau Hawliau Gwrthrych am Wybodaeth, , Dŵr Cymru Welsh Water, Linea, Heol Fortran, Llaneirwg, Caerdydd CF3 0LT.

Cewch gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth hefyd trwy https://ico.org.uk/ neu trwy ysgrifennu at Tŷ Wycliffe, Water Lane, Wilmslow, Sir Gaer SK9 5AF neu ffonio 0303 123 1113 i ofyn am wybodaeth neu gyngor neu wneud cwyn.

Aa