Business Operations | Dwr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

Am y Cwmni Gwaith y Busnes

Gwaith y Busnes

Prif gyfrifoldebau Dŵr Cymru yw:

Darparu cyflenwadau dŵr yfed diogel a dibynadwy ar gyfer ein 1.3 miliwn cwsmer, 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn, gan sicrhau nad yw ein gwaith wrth dynnu a chyflenwi dŵr yn niweidio’r amgylchedd; a

Chasglu a thrin y dŵr gwastraff a gynhyrchir gan aelwydydd a busnesau, a draenio dŵr wyneb a ffyrdd mewn modd sy’n amddiffyn iechyd y cyhoedd ac yn gwarchod yr amgylchedd.

Yn yr adran hon:

Adnoddau Dŵr

Gwybodaeth am ein cyflenwadau dŵr.

Gollyngiadau

Ein gwaith wrth atal gollyngiadau.

Ansawdd Dŵr Yfed

Gwybodaeth am ansawdd ein dŵr yfed.

Gwasanaethau Dŵr Gwastraff

Ein gwasanaethau dŵr gwastraff a’n cyfrifoldeb i gynnal carthffosydd cyhoeddus.

Carthffosydd sy’n Gorlifo

Sut rydyn ni’n datrys problemau pan fo carthffosydd yn gorlifo.

Aa