Cronfa Gymunedol | Dŵr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.


Cronfa Gymunedol Dŵr Cymru


Fel cwmni nid-er-elw, mae ein cwsmeriaid wrth galon popeth a wnawn.


Ry’n ni wedi lansio Cronfa Gymunedol Dŵr Cymru i roi rhywbeth nôl i'r cymunedau rydyn ni'n buddsoddi ynddynt.

Ry’n ni'n gwybod ein bod ni'n gallu tarfu ar y cymunedau lle'r ydyn ni'n gweithio weithiau, ac ry’n ni am eu gadael nhw’n llefydd gwell ar ôl cwblhau ein gwaith.
Mae'r Gronfa Gymunedol yn rhoi cyfle i gymunedau hybu ymdrechion i godi arian at achosion da yn eu hardal. Os ydych chi'n byw mewn ardal lle mae gwaith yn cael ei wneud - ac yn codi arian at brosiectau er budd y gymuned neu'r amgylchedd - gallech chi gael gwerth £1,000 o gyllid gan Ddŵr Cymru.

Dyma rhai enghreifftiau o brosiectau a allai gael cyllid:

  • Prosiectau sy'n gwella'r amgylchedd neu'n cyfoethogi cyfleusterau cymunedol - yn enwedig rhai ag amcanion o ran iechyd, lles neu'r amgylchedd
  • Gweithgareddau grwpiau cofrestredig yn y gymuned - yn enwedig rhai ag amcanion o ran iechyd, lles neu'r amgylchedd
  • Prosiectau i wella a chynnal gweithgareddau addysg lleol

Os oes diddordeb gennych chi gyflwyno cais i'r gronfa, a'ch bod am gael rhagor o wybodaeth, ewch i'r adran Holi ac Ateb sy’n cynnig cyngor ar gymhwyster yma.


Mae'r mathau o geisiadau na allwn eu hariannu'n cynnwys:

  • Unigolion - gan gynnwys gweithgarwch "blwyddyn i ffwrdd", teithiau, gwirfoddoli tramor neu waith ymchwil
  • Arianwyr eraill neu gyrff sy'n rhoi grantiau
  • Gweithgareddau pleidiau gwleidyddol
  • Grwpiau crefyddol pwrpasol
  • Digwyddiadau, cynadleddau neu nawdd
  • Costau parhaus a staffio

Noder:

Mater i ddisgresiwn y panel cymunedol yn llwyr yw'r penderfyniad i ddyfarnu cyllid.

Ni fydd Dŵr Cymru'n chwarae unrhyw rôl wrth drefnu achlysur nac yn rheoli unrhyw risgiau cysylltiedig. Bydd angen i grwpiau cymunedol gyflawni eu hasesiadau eu hunain o risg mewn perthynas ag unrhyw weithgaredd/achlysur a gyflawnir.

Ar ôl gwario'r gronfa flynyddol a ddyfarnwyd, bydd y gronfa'n cau tan y flwyddyn ariannol ganlynol.

 

Aa