Arolwg Effeithlonrwydd Dŵr | Effeithlonrwydd Dŵr | Busnes | Dŵr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

Mae dŵr yn adnodd cynyddol ddrud, gyda chostau cyflenwi dŵr, carthffosiaeth ac elifiant masnachol yn codi. Ond un o’r dulliau hawsaf a rhataf o wireddu arbedion o ran costau i’ch busnes yw cyflwyno mesurau i leihau eich defnydd o ddŵr.

Mae’r rhan fwyaf o gwmnïau a sefydliadau’n gwybod faint o ddŵr y maen nhw’n ei ddefnyddio, ond nid ydyn nhw’n defnyddio’r wybodaeth hon i’w helpu i leihau eu defnydd o ddŵr. Ar y cyfan, mae cwmnïau sy’n mabwysiadu dulliau systemataidd i leihau eu defnydd o ddŵr yn gwireddu gostyngiad o 20-50% yn eu defnydd. Trwy ddefnyddio llai o ddŵr, mae cwmnïau’n arbed arian ar eu cyflenwad dŵr ac ar gostau gwaredu dŵr gwastraff.

Nod y canllaw syml hwn yw helpu busnesau bach i ddeall ble maen nhw’n defnyddio dŵr a sut y gallant fynd ati’n ymarferol i leihau faint o ddŵr y maen nhw’n ei ddefnyddio neu’n ei wastraffu. Gall arolygon rheolaidd helpu i ddod o hyd i unrhyw broblemau o ran gollyngiadau cudd sy’n gallu costio’n ddrud i fusnesau bob blwyddyn.

Llenwch ein harolwg effeithlonrwydd dŵr i weld sut y gallai’ch busnes weithredu mewn ffordd fwy effeithlon.

Q. Ydych chi’n gwybod ble mae’ch holl fesuryddion dŵr?

Mae’r mesurydd dŵr yn y llwybr troed fel arfer. Gallwch osod mesuryddion ategol ar y safle i gael gwell dealltwriaeth o’ch defnydd o ddŵr.

Q. Ydych chi’n gwybod beth mae pob mesurydd yn ei fwydo?

Mae’n bwysig deall sut mae’r dŵr yn cael ei ddosbarthu a’i ddefnyddio o amgylch eich safle.

Q. Ydych chi’n darllen eich mesuryddion dŵr yn rheolaidd ac yn cofnodi’r darlleniadau?

Mae cymryd darlleniadau rheolaidd yn eich helpu chi i ddeall eich patrymau defnyddio dŵr.

Q. Ydych chi’n darllen ac yn cysoni’r darlleniadau o unrhyw fesuryddion ategol ar y safle?

Bydd cysoni’r darlleniadau o’r mesurydd ategol â’r darlleniadau o’r prif fesurydd yn helpu i adnabod unrhyw broblemau posibl o ran gollyngiadau.

Q. Ydych chi’n cymharu’r darlleniadau o’ch mesurydd er mwyn sicrhau nad oes unrhyw ddefnydd anarferol?

Gall darllen eich mesurydd yn rheolaidd ddatgelu cynnydd mewn defnydd. Gallai hyn dynnu eich sylw at ollyngiad yn gyflym.

Q. Ydych chi’n ymchwilio i lecynnau llaith ar dir eich safle?

Mae’n hanfodol datgelu gollyngiadau o dan y ddaear cyn gynted â phosibl.

Q. A oes rhywun yn dilysu’ch biliau dŵr cyn eu talu?

Cofiwch wirio bod rhif cyfresol y mesurydd a’r darlleniad yn gywir.

Q. A oes gennych dapiau sy’n diferu?

Mae tapiau sy’n diferu’n gwastraffu llawer o ddŵr, ac arian hefyd. Adnewyddwch unrhyw wasieri ar unwaith ar ôl sylwi bod tap yn diferu.

Q. Ydych chi wedi ystyried gosod tapiau arbed dŵr?

Gall tapiau gwthio â theclyn chwistrell arbed rhyw 50% o’r dŵr a ddefnyddir.

Q. A oes gennych sestonau neu danciau sy’n gollwng neu’n gorlifo?

Mae pêl-falfiau diffygiol yn gwastraffu llawer o ddŵr, ac arian hefyd. Dylech eu trwsio neu eu hadnewyddu ar unwaith.

Q. oes gennych wrinalau sy’n fflysio’n awtomatig pan nad oes neb ar y safle?

Gwnewch yn siŵr nad oes unrhyw ddŵr yn cael ei ddefnyddio heb angen pan nad oes neb ar y safle.

Q. Ydych chi wedi ystyried gosod offer arbed dŵr ar eich wrinalau?

Gallwch arbed costau mawr trwy osod offer arbed dŵr, fel offer rheoli wrinalau mewn ystafelloedd ymolchi.

Q. A oes plygiau yn y basnau ymolchi?

  Mae plygiau’n annog y staff i olchi eu dwylo yn y basn yn hytrach nag o dan dap sy’n rhedeg.

Q. A yw eich pibellau a’ch tanciau wedi eu hamddiffyn yn ddigonol rhag rhew?

Sicrhewch eich bod chi’n barod am dywydd oer trwy inswleiddio’ch tanciau, eich sestonau a’ch pibellau allanol. Yn ogystal â bod yn anghyfleus iawn, mae pibell yn hollti yn gallu costio’n ddrud iawn i’ch busnes oherwydd yr holl ddŵr a gaiff ei wastraffu.

Q. A yw pwysedd eich dŵr wedi ei osod ar y lefel isaf bosibl i ddiwallu’ch anghenion?

Os yw pwysedd eich dŵr dros 5 bar, mae’n werth gosod falf i reoleiddio’r pwysedd. Bydd hyn yn lleihau faint o ddŵr rydych chi’n ei ddefnyddio ac yn amddiffyn eich offer rhag hollti a gollwng.

Q. Ydych chi’n colli dŵr ac ynni trwy bibellau diangen o hir?

Mae pibellau hir yn gadael i ddŵr cynnes oeri, ac felly mae’r defnyddwyr yn ei redeg ac yn ei wastraffu. Mae gwella’r plymio a dyluniad system gwresogi dŵr, yn gallu arbed ar gostau dŵr a gwres.

Q. A yw ardaloedd wedi eu tirlunio’n dda i’r amgylchedd?

Bydd casglu a defnyddio dŵr glaw i ddyfrio planhigion yn arbed dŵr ac arian. Defnyddiwch domwellt a graean i atal anweddiad a chwyn.

Aa