COVID-19 (Coronafirws) – Neges i'n Cwsmeriaid – 30 Mawrth 15:00

Ry'n ni'n gwybod ei bod hi'n gyfnod anodd. Ry'n ni'n gwybod hefyd bod y gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff a ddarparwn yn chwarae rhan allweddol wrth amddiffyn iechyd y cyhoedd a diogelu'r cwsmeriaid a'r cymunedau a wasanaethwn.

Rydyn ni'n gwneud popeth y gallwn ni i amddiffyn ein cydweithwyr, a hynny wrth gynnal ein gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid hefyd. Fe welwch chi ni'n gweithio mewn strydoedd a chymunedau o hyd yn ystod y cyfnod hwn, ond dim ond gwaith hanfodol a fydd yn cynorthwyo iechyd y cyhoedd trwy gynnal gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff ein cwsmeriaid a gaiff ei gyflawni yn ystod y cyfnod hwn.

Mae ein Canolfan Alwadau Bilio ar agor o 9yb – 5yp (Llun – Gwener) i helpu ein cwsmeriaid fwyaf bregus sydd wedi eu heffeithio gan y Coronafeirws.

Os yw COVID-19 (Coronafirws) yn cael effaith ar eich sefyllfa ariannol a'ch bod chi'n poeni am eich bil dŵr, cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Yn y cyfamser gallwch ddiweddaru eich cyfrif, rhoi gwybod i ni eich bod chi'n symud a threfnu debyd uniongyrchol trwy fynd i'n gwasanaethau ar lein.

Byddwn yn ni'n parhau i rannu gwybodaeth a chi am unrhyw newidiadau eraill sy'n codi trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

Ymddiheurwn am hyn, ond fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i barhau i ddarparu ein gwasanaethau hanfodol. Diolch i chi am eich amynedd.

Mae dŵr yn adnodd cynyddol ddrud, gyda chostau cyflenwi dŵr, carthffosiaeth ac elifiant masnachol yn codi. Ond un o’r dulliau hawsaf a rhataf o wireddu arbedion o ran costau i’ch busnes yw cyflwyno mesurau i leihau eich defnydd o ddŵr.

Mae’r rhan fwyaf o gwmnïau a sefydliadau’n gwybod faint o ddŵr y maen nhw’n ei ddefnyddio, ond nid ydyn nhw’n defnyddio’r wybodaeth hon i’w helpu i leihau eu defnydd o ddŵr. Ar y cyfan, mae cwmnïau sy’n mabwysiadu dulliau systemataidd i leihau eu defnydd o ddŵr yn gwireddu gostyngiad o 20-50% yn eu defnydd. Trwy ddefnyddio llai o ddŵr, mae cwmnïau’n arbed arian ar eu cyflenwad dŵr ac ar gostau gwaredu dŵr gwastraff.

Nod y canllaw syml hwn yw helpu busnesau bach i ddeall ble maen nhw’n defnyddio dŵr a sut y gallant fynd ati’n ymarferol i leihau faint o ddŵr y maen nhw’n ei ddefnyddio neu’n ei wastraffu. Gall arolygon rheolaidd helpu i ddod o hyd i unrhyw broblemau o ran gollyngiadau cudd sy’n gallu costio’n ddrud i fusnesau bob blwyddyn.

Llenwch ein harolwg effeithlonrwydd dŵr i weld sut y gallai’ch busnes weithredu mewn ffordd fwy effeithlon.

Q. Ydych chi’n gwybod ble mae’ch holl fesuryddion dŵr?

Mae’r mesurydd dŵr yn y llwybr troed fel arfer. Gallwch osod mesuryddion ategol ar y safle i gael gwell dealltwriaeth o’ch defnydd o ddŵr.

Q. Ydych chi’n gwybod beth mae pob mesurydd yn ei fwydo?

Mae’n bwysig deall sut mae’r dŵr yn cael ei ddosbarthu a’i ddefnyddio o amgylch eich safle.

Q. Ydych chi’n darllen eich mesuryddion dŵr yn rheolaidd ac yn cofnodi’r darlleniadau?

Mae cymryd darlleniadau rheolaidd yn eich helpu chi i ddeall eich patrymau defnyddio dŵr.

Q. Ydych chi’n darllen ac yn cysoni’r darlleniadau o unrhyw fesuryddion ategol ar y safle?

Bydd cysoni’r darlleniadau o’r mesurydd ategol â’r darlleniadau o’r prif fesurydd yn helpu i adnabod unrhyw broblemau posibl o ran gollyngiadau.

Q. Ydych chi’n cymharu’r darlleniadau o’ch mesurydd er mwyn sicrhau nad oes unrhyw ddefnydd anarferol?

Gall darllen eich mesurydd yn rheolaidd ddatgelu cynnydd mewn defnydd. Gallai hyn dynnu eich sylw at ollyngiad yn gyflym.

Q. Ydych chi’n ymchwilio i lecynnau llaith ar dir eich safle?

Mae’n hanfodol datgelu gollyngiadau o dan y ddaear cyn gynted â phosibl.

Q. A oes rhywun yn dilysu’ch biliau dŵr cyn eu talu?

Cofiwch wirio bod rhif cyfresol y mesurydd a’r darlleniad yn gywir.

Q. A oes gennych dapiau sy’n diferu?

Mae tapiau sy’n diferu’n gwastraffu llawer o ddŵr, ac arian hefyd. Adnewyddwch unrhyw wasieri ar unwaith ar ôl sylwi bod tap yn diferu.

Q. Ydych chi wedi ystyried gosod tapiau arbed dŵr?

Gall tapiau gwthio â theclyn chwistrell arbed rhyw 50% o’r dŵr a ddefnyddir.

Q. A oes gennych sestonau neu danciau sy’n gollwng neu’n gorlifo?

Mae pêl-falfiau diffygiol yn gwastraffu llawer o ddŵr, ac arian hefyd. Dylech eu trwsio neu eu hadnewyddu ar unwaith.

Q. oes gennych wrinalau sy’n fflysio’n awtomatig pan nad oes neb ar y safle?

Gwnewch yn siŵr nad oes unrhyw ddŵr yn cael ei ddefnyddio heb angen pan nad oes neb ar y safle.

Q. Ydych chi wedi ystyried gosod offer arbed dŵr ar eich wrinalau?

Gallwch arbed costau mawr trwy osod offer arbed dŵr, fel offer rheoli wrinalau mewn ystafelloedd ymolchi.

Q. A oes plygiau yn y basnau ymolchi?

  Mae plygiau’n annog y staff i olchi eu dwylo yn y basn yn hytrach nag o dan dap sy’n rhedeg.

Q. A yw eich pibellau a’ch tanciau wedi eu hamddiffyn yn ddigonol rhag rhew?

Sicrhewch eich bod chi’n barod am dywydd oer trwy inswleiddio’ch tanciau, eich sestonau a’ch pibellau allanol. Yn ogystal â bod yn anghyfleus iawn, mae pibell yn hollti yn gallu costio’n ddrud iawn i’ch busnes oherwydd yr holl ddŵr a gaiff ei wastraffu.

Q. A yw pwysedd eich dŵr wedi ei osod ar y lefel isaf bosibl i ddiwallu’ch anghenion?

Os yw pwysedd eich dŵr dros 5 bar, mae’n werth gosod falf i reoleiddio’r pwysedd. Bydd hyn yn lleihau faint o ddŵr rydych chi’n ei ddefnyddio ac yn amddiffyn eich offer rhag hollti a gollwng.

Q. Ydych chi’n colli dŵr ac ynni trwy bibellau diangen o hir?

Mae pibellau hir yn gadael i ddŵr cynnes oeri, ac felly mae’r defnyddwyr yn ei redeg ac yn ei wastraffu. Mae gwella’r plymio a dyluniad system gwresogi dŵr, yn gallu arbed ar gostau dŵr a gwres.

Q. A yw ardaloedd wedi eu tirlunio’n dda i’r amgylchedd?

Bydd casglu a defnyddio dŵr glaw i ddyfrio planhigion yn arbed dŵr ac arian. Defnyddiwch domwellt a graean i atal anweddiad a chwyn.

Aa