Archwiliadau o Effeithlonrwydd Dŵr ar gyfer Busnesau Bach | Effeithlonrwydd Dŵr | Busnes | Dŵr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

Busnes Effeithlonrwydd Dŵr – Arbed Dŵr, Arbed Arian Archwiliadau o Effeithlonrwydd Dŵr ar gyfer Busnesau Bach

Mae’r rhan fwyaf o gwmnïau a sefydliadau’n gwybod faint o ddŵr maen nhw’n ei ddefnyddio, ond hwyrach nad ydyn nhw'n defnyddio’r wybodaeth yma bob tro i’w helpu i leihau eu defnydd o ddŵr.

Ar y cyfan, mae cwmnïau sy’n mabwysiadu dulliau systemataidd o leihau eu defnydd o ddŵr yn gwireddu gostyngiad o 20-50% yn eu defnydd o ddŵr. Trwy ddefnyddio llai o ddŵr, mae cwmnïau’n arbed arian ar eu cyflenwad dŵr ac ar eu costau gwaredu dŵr gwastraff.

Nod y canllaw syml hwn yw helpu busnesau bach i ddeall ble maen nhw’n defnyddio dŵr a sut i fynd ati’n ymarferol i leihau eu defnydd a’u gwastraff. Gall arolygon rheolaidd helpu i ddod o hyd i unrhyw broblemau cudd o ran dŵr sy’n gollwng, sy’n costio’n ddrud i fusnesau bob blwyddyn.

Llenwch ein Ffurflen Archwilio Effeithlonrwydd Dŵr i weld sut gallai eich busnes chi fod yn fwy effeithlon.

 

Aa