COVID-19 (Coronafirws) – Neges i'n Cwsmeriaid – 30 Mawrth 15:00

Ry'n ni'n gwybod ei bod hi'n gyfnod anodd. Ry'n ni'n gwybod hefyd bod y gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff a ddarparwn yn chwarae rhan allweddol wrth amddiffyn iechyd y cyhoedd a diogelu'r cwsmeriaid a'r cymunedau a wasanaethwn.

Rydyn ni'n gwneud popeth y gallwn ni i amddiffyn ein cydweithwyr, a hynny wrth gynnal ein gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid hefyd. Fe welwch chi ni'n gweithio mewn strydoedd a chymunedau o hyd yn ystod y cyfnod hwn, ond dim ond gwaith hanfodol a fydd yn cynorthwyo iechyd y cyhoedd trwy gynnal gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff ein cwsmeriaid a gaiff ei gyflawni yn ystod y cyfnod hwn.

Mae ein Canolfan Alwadau Bilio ar agor o 9yb – 5yp (Llun – Gwener) i helpu ein cwsmeriaid fwyaf bregus sydd wedi eu heffeithio gan y Coronafeirws.

Os yw COVID-19 (Coronafirws) yn cael effaith ar eich sefyllfa ariannol a'ch bod chi'n poeni am eich bil dŵr, cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Yn y cyfamser gallwch ddiweddaru eich cyfrif, rhoi gwybod i ni eich bod chi'n symud a threfnu debyd uniongyrchol trwy fynd i'n gwasanaethau ar lein.

Byddwn yn ni'n parhau i rannu gwybodaeth a chi am unrhyw newidiadau eraill sy'n codi trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

Ymddiheurwn am hyn, ond fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i barhau i ddarparu ein gwasanaethau hanfodol. Diolch i chi am eich amynedd.

Sut i Arbed Dŵr

 1. Cadwch lygad ar eich biliau am ddefnydd anarferol o uchel.
 2. Sicrhewch fod y darlleniad ar eich bil yn cyd-fynd â’r darlleniad ar eich mesurydd.
 3. Cymrwch ddarlleniadau rheolaidd o’ch mesurydd dŵr. Bydd hyn yn eich helpu chi i ddeall eich defnydd o ddŵr a dod o hyd i unrhyw ollyngiadau posibl.
 4. Cadwch lygad yn agored am unrhyw bibellau sy’n gollwng o dan y ddaear, a gollyngiadau o bibellau mewnol, tapiau y tu allan, taenellwyr a phibellau dyfrio.
 5. Trwsiwch unrhyw dapiau a systemau gorlif sy’n gollwng. Cadwch lygad ar adeiladau a phibellau allanol er mwyn sicrhau nad oes gollyngiadau’n mynd yn ddisylw.
 6. Sicrhewch fod unrhyw ddyfeisiau sy’n defnyddio dŵr, fel tai bach, wrinalau a phêl-falfiau yn gweithio’n iawn
 7. Mae wrinalau sy’n fflysio’n ddi-baid a thapiau sy’n diferu yn gallu cynyddu’ch defnydd o ddŵr yn ddifrifol.
 8. Insiwleiddiwch eich pibellau er mwyn sicrhau nad yw’ch pibellau mewn perygl o rewi a hollti mewn tywydd oer.
 9. Defnyddiwch lai o ddŵr i fflysio’r tŷ bach.
  1. Gosodwch ddyfeisiau dadleoli’r dŵr yn seston pob tŷ bach er mwyn lleihau faint o ddŵr sy’n cael ei ddefnyddio wrth fflysio.
  2. Codwch arwydd amlwg wrth ymyl unrhyw dai bach â seston fflysio deuol i esbonio sut i ddefnyddio’r ddau er mwyn atal defnydd anghywir a gwastraff.
  3. Bydd gan rai tai bach newydd systemau gorlif neu ollyngiadau sy’n llifo’n uniongyrchol i’r pan, a gall fod yn anodd gweld bod problem. Nodwch ba dai bach sydd â systemau gorlif mewnol, a chadwch lygad gofalus arnynt.
 10. Prynwch Offer sy’n Effeithlon o ran Dŵr.
  1. Manylwch fod angen i unrhyw offer, dyfeisiau neu brosesau newydd fod yn effeithlon o ran eu defnydd o ddŵr.
  2. Gall offer taenu ffrwd uchel ddefnyddio llai o ddŵr na phibellau dŵr arferol am eu bod nhw’n defnyddio pwysedd yn hytrach na llawer o ddŵr i lanhau.
 11. Adolygwch eich defnydd o ddŵr unwaith y flwyddyn a lluniwch gynlluniau i leihau eich defnydd
  1. Addysgwch yr holl staff am fentrau effeithlonrwydd dŵr a mynnwch gefnogaeth y rheolwyr.
  2. Chwiliwch am ddulliau o ymgorffori mentrau i’ch polisi amgylcheddol ehangach.

 

Aa