Sut i Arbed Dŵr | Effeithlonrwydd Dŵr | Busnes | Dŵr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

Sut i Arbed Dŵr

 1. Cadwch lygad ar eich biliau am ddefnydd anarferol o uchel.
 2. Sicrhewch fod y darlleniad ar eich bil yn cyd-fynd â’r darlleniad ar eich mesurydd.
 3. Cymrwch ddarlleniadau rheolaidd o’ch mesurydd dŵr. Bydd hyn yn eich helpu chi i ddeall eich defnydd o ddŵr a dod o hyd i unrhyw ollyngiadau posibl.
 4. Cadwch lygad yn agored am unrhyw bibellau sy’n gollwng o dan y ddaear, a gollyngiadau o bibellau mewnol, tapiau y tu allan, taenellwyr a phibellau dyfrio.
 5. Trwsiwch unrhyw dapiau a systemau gorlif sy’n gollwng. Cadwch lygad ar adeiladau a phibellau allanol er mwyn sicrhau nad oes gollyngiadau’n mynd yn ddisylw.
 6. Sicrhewch fod unrhyw ddyfeisiau sy’n defnyddio dŵr, fel tai bach, wrinalau a phêl-falfiau yn gweithio’n iawn
 7. Mae wrinalau sy’n fflysio’n ddi-baid a thapiau sy’n diferu yn gallu cynyddu’ch defnydd o ddŵr yn ddifrifol.
 8. Insiwleiddiwch eich pibellau er mwyn sicrhau nad yw’ch pibellau mewn perygl o rewi a hollti mewn tywydd oer.
 9. Defnyddiwch lai o ddŵr i fflysio’r tŷ bach.
  1. Gosodwch ddyfeisiau dadleoli’r dŵr yn seston pob tŷ bach er mwyn lleihau faint o ddŵr sy’n cael ei ddefnyddio wrth fflysio.
  2. Codwch arwydd amlwg wrth ymyl unrhyw dai bach â seston fflysio deuol i esbonio sut i ddefnyddio’r ddau er mwyn atal defnydd anghywir a gwastraff.
  3. Bydd gan rai tai bach newydd systemau gorlif neu ollyngiadau sy’n llifo’n uniongyrchol i’r pan, a gall fod yn anodd gweld bod problem. Nodwch ba dai bach sydd â systemau gorlif mewnol, a chadwch lygad gofalus arnynt.
 10. Prynwch Offer sy’n Effeithlon o ran Dŵr.
  1. Manylwch fod angen i unrhyw offer, dyfeisiau neu brosesau newydd fod yn effeithlon o ran eu defnydd o ddŵr.
  2. Gall offer taenu ffrwd uchel ddefnyddio llai o ddŵr na phibellau dŵr arferol am eu bod nhw’n defnyddio pwysedd yn hytrach na llawer o ddŵr i lanhau.
 11. Adolygwch eich defnydd o ddŵr unwaith y flwyddyn a lluniwch gynlluniau i leihau eich defnydd
  1. Addysgwch yr holl staff am fentrau effeithlonrwydd dŵr a mynnwch gefnogaeth y rheolwyr.
  2. Chwiliwch am ddulliau o ymgorffori mentrau i’ch polisi amgylcheddol ehangach.

 

Aa