Sut i ganfod a oes dŵr yn gollwng | Effeithlonrwydd Dŵr | Busnes | Dŵr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

Rydyn ni am wneud popeth y gallwn ni i annog ein cwsmeriaid i ddod o hyd i ollyngiadau, a datrys y broblem cyn gynted â phosibl. Bydd hyn yn ein helpu ni i atal gollyngiadau ac yn arbed llawer o arian i chi.

Fel cwsmer busnes, chi sy’n gyfrifol am yr holl bibellau dŵr o fewn ffiniau eich safle. Mae hyn yn cynnwys y brif bibell sy’n cludo dŵr i’r safle. Chi sy’n gyfrifol am gynnal a chadw’r holl bibellau mewnol hefyd, a bydd angen i chi drefnu bod plymwr yn dod i drwsio unrhyw ollyngiadau a ffeindiwch chi.

Yn wahanol i’r rhan fwyaf o ollyngiadau mewnol, sy’n dueddol o fod yn hawdd eu canfod, mae gollyngiadau allanol fel arfer wedi eu cuddio o dan y ddaear. Maen nhw’n aml yn aros ynghudd am amser hir ac felly maen nhw’n costio’n ddrud i’r cwsmer. Os oes dŵr yn gollwng o dan y ddaear, efallai y gwelwch chi fod yna ddarnau llaith o dir, pyllau dŵr a mannau lle mae’r llystyfiant yn ffynnu mewn cyfnodau o dywydd sych. Dylai fod yn haws gweld y rhan fwyaf o’r gollyngiadau mewnol, fel tapiau’n diferu, ond cofiwch fod rhai systemau gorlif modern yn rhyddhau dŵr yn ôl i’r pibellau, ac mae’n anos gweld bod yna broblem gyda’r rhain.

Aa