Effeithlonrwydd Dŵr | Busnes | Dŵr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

Busnes Effeithlonrwydd Dŵr – Arbed Dŵr, Arbed Arian

Rydyn ni wedi ymrwymo i ddiwallu anghenion ein cwsmeriaid busnes. Ein nod yw helpu pob sector o’r byd busnes i ddefnyddio dŵr yn y ffordd fwyaf effeithlon a chost effeithiol bosibl.

Mae dŵr yn adnodd cynyddol ddrud, gyda chostau’r prif bibellau, carthffosiaeth ac elifiant masnachol yn codi. Ond un o’r dulliau mwyaf hwylus a rhad o arbed arian yw trwy gyflwyno mesurau i leihau eich defnydd o ddŵr.

Mae’r rhan fwyaf o gwmnïau a sefydliadau’n gwybod faint o ddŵr y maen nhw’n ei ddefnyddio, ond nid ydynt yn defnyddio’r wybodaeth honno i’w cynorthwyo i leihau faint o ddŵr y maen nhw’n ei ddefnyddio. Ar y cyfan, mae cwmnïau sy’n mabwysiadu dull systemataidd o leihau eu defnydd o ddŵr yn gwireddu gostyngiad o 20-50% yn eu defnydd. Trwy ddefnyddio llai o ddŵr, mae’r cwmnïau’n arbed arian ar eu cyflenwad dŵr ac ar waredu dŵr gwastraff.

Aa