Treth ar Werth (TAW) | Busnes | Dŵr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

Busnes Treth ar Werth (TAW)

Ni chodir TAW am wasanaethau carthffosiaeth ar hyn o bryd.

Caiff TAW ei ychwanegu at brisiau cyflenwi dŵr cwsmeriaid diwydiannol perthnasol. Diffinnir y rhain yn adrannau 1–5 o Restr Ddosbarthu Diwydiannol Safonol 1980 (SIC):

Adran 1: Diwydiannau sy’n cyflenwi ynni a dŵr.
Adran 2: Echdynnu mwynau ac eithrio tanwydd; gweithgynhyrchu metelau, cynnyrch mwynau a chemegolion.
Adran 3: Nwyddau metel, peirianneg a diwydiannau cerbydau.
Adran 4: Diwydiannau gweithgynhyrchu eraill.
Adran 5: Adeiladu.

Os yw’r cyflenwadau ar gyfer y gweithgareddau diwydiannol perthnasol a gweithgareddau eraill hefyd, codir TAW os yw prif weithgarwch y cwsmer yn dod o fewn yr adrannau uchod.

Mae’r prisiau cyflenwi dŵr ar gyfer pob cwsmer arall ar raddfa sero at ddibenion TAW.

Taliadau eraill

Gellir codi TAW am y gwasanaethau eraill a ddarperir gan y cwmni. Amlinellir y rhain yn ein llyfryn Cynllun Taliadau a byddwn yn hapus i roi manylion os gwneir cais am ddyfynbris.

Taflenni, Cyhoeddiadau, Dogfennau a Thaliadau

Find a document in our library

Aa