Busnes Elifiant Masnachol Caniatadau Elifiant Masnachol

Os yw eich busnes yn bwriadu rhyddhau elifiant masnachol i unrhyw garthffos fudr gyhoeddus yn ein hardal gyflenwi, mae’n rhaid i chi gael ein caniatâd cyn gwneud unrhyw ollyngiadau. Mae hwn yn ofyniad cyfreithiol o dan Ddeddf Diwydiant Dŵr 1991.

Beth yw elifiant masnachol?

Unrhyw wastraff hylif (elifiant) sy’n cael ei ryddhau i’n carthffosydd o broses fusnes neu ddiwydiannol yw elifiant masnachol. Gellir disgrifio hyn orau fel unrhyw beth ac eithrio carthffosiaeth ddomestig (gwastraff toiled, bath neu sinc) neu ddŵr wyneb dihalog a draeniad to (dŵr glaw).

Y broses ymgeisio

Os hoffech ymholi am gael cydsyniad elifiant masnachol, dilynwch y ddolen isod i gwblhau ein ffurflen ar-lein.

Ar ôl prosesu eich ymholiad, byddwn yn anfon dogfen atoch o’r enw ffurflen manylion rhagarweiniol i chi ei chwblhau a’i hanfon mewn neges e-bost (neu bostio) i ni, ynghyd â gwybodaeth ategol arall.

Ar ôl i ni dderbyn eich ffurflen manylion rhagarweiniol, byddwn yn asesu pa mor dderbyniol yw’r gollyngiad i’r garthffos sy’n ei dderbyn, gorsafoedd pwmpio a gweithfeydd trin carthffosiaeth.

Os yw’r perygl o dderbyn gollyngiad yn dderbyniol, byddwn yn cyflwyno hysbysiad neu gais ffurfiol i chi. Mae’n rhaid i chi ddychwelyd hwn wedi ei lofnodi a’i ddyddio yn llawn, fel y gallwn gyflwyno dogfennau swyddogol i chi a fydd yn caniatáu i chi ryddhau.

Bydd Cydsyniad i Ryddhau Elifiant Masnachol yn cael ei gyflwyno ar gyfer rhyddhau elifiant masnachol.

filing cabinet

Gweld a lawrlwytho ein Cynllun Taliadau diweddaraf

Aa