Busnes Elifiant Masnachol

Elifiant Masnachol

Rydyn ni wedi ymrwymo i gefnogi ein cwsmeriaid busnes yn ystod yr argyfwng Covid-19. Os ydych chi am gael gwared ar unrhyw gynnyrch darfodus, rhaid cysylltu â ni cyn ei ryddhau i'n rhwydwaith o garthffosydd.

Mae rhyddhau deunydd yn anghyfreithlon yn gallu cael effaith ddifrifol ar yr amgylchedd, ac mae'n weithred anghyfreithlon (troseddol) o dan Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991. Byddwn ni'n gorfodi ein dyletswyddau rheoliadol o ran monitro ein rhwydwaith am waredu elifiant yn anghyfreithlon gan niweidio'r amgylchedd, a gallai hynny gynnwys erlyniad am droseddau amgylcheddol.

Os oes unrhyw gwestiynau gennych am waredu cynnyrch neu elifiant masnachol arall, croeso i chi gysylltu â ni yn Trade.Effluent@dwrcymru.com.

Os yw eich busnes yn bwriadu rhyddhau elifiant masnachol i unrhyw garthffos fudr gyhoeddus yn ein hardal gyflenwi, rhaid i chi gael ein caniatâd cyn rhyddhau unrhyw elifiant.

Gofyniad cyfreithiol yw hyn o dan Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991. Y ffordd orau o ddisgrifio elifiant yw unrhyw beth heblaw carthffosiaeth ddomestig (dŵr tŷ bach, bath neu dinc) neu ddŵr wyneb sydd heb ei halogi neu ddŵr glaw sy'n draenio o'r to.

Aa