Archwiliadau o Effeithlonrwydd Dŵr | Ein Gwasanaethau | Busnes | Dŵr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

Busnes Ein Gwasanaethau Archwiliadau o Effeithlonrwydd Dŵr

Rydyn ni wedi ymrwymo i ddiwallu anghenion ein cwsmeriaid busnes. Ein nod yw helpu pob sector busnes i ddefnyddio dŵr yn y ffordd fwyaf effeithlon a chost-effeithiol bosibl.

Beth yw archwiliad o effeithlonrwydd dŵr?

Gwasanaeth ar gyfer unrhyw gwsmeriaid busnes sy’n defnyddio mwy na 5 mega litr o ddŵr y flwyddyn yw hwn. Mae’r archwiliad yn rhoi darlun cyflawn i chi o ddefnydd eich safle o ddŵr yn yr ardaloedd defnydd domestig. Mae’r rhain yn cynnwys eich ffreutur, tai bach, ystafelloedd ymolchi a chawodydd. Y nod yw adnabod unrhyw feysydd lle mae defnydd diangen o uchel o ddŵr neu wastraff.

Pam fyddai hyn yn fanteisiol i’ch busnes chi?

Mae’r archwiliad yn cynnwys adroddiad a fydd yn graddio effeithlonrwydd dŵr eich busnes a’i osod mewn categori uchel, canolig neu isel. Mae’r adroddiad yn cynnwys dadansoddiad yn ôl costau-manteision hefyd, sy’n dangos y cyfnodau ad-dalu sy’n gysylltiedig â gosod nwyddau i sicrhau effeithlonrwydd dŵr. Mae’r archwiliad a’r adroddiad cychwynnol am ddim, a gellir gosod rhai o’r nwyddau effeithlonrwydd dŵr â’r flaenoriaeth uchaf am ddim hefyd. Codir tâl am osod y nwyddau blaenoriaeth canolig, ond nid yw hyn yn orfodol.

Bydd gwella eich dealltwriaeth am sut y mae eich busnes yn defnyddio dŵr yn eich helpu chi i wneud penderfyniadau busnes gwybodus er mwyn gwella effeithlonrwydd cyffredinol eich safleoedd.

Os ydych chi’n meddwl y gallai hyn ddwyn manteision i’ch busnes, cysylltwch â’r Tîm Cwsmeriaid Busnes trwy glicio yma.

Aa