Telemetreg | Ein Gwasanaethau | Busnes | Dŵr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

Rydyn ni am eich helpu chi i ddefnyddio dŵr mewn ffordd fwy effeithlon, a gall ein gwasanaeth monitro llif eich helpu chi i ddeall eich defnydd o ddŵr. Bydd deall eich patrymau defnydd yn eich galluogi i ganfod unrhyw ddefnydd gwastraffus o ddŵr neu ollyngiadau, a chymryd camau i gywiro hyn.

 

  • Gallwn gysylltu offer monitro dŵr â’ch mesurydd dŵr er mwyn mesur y defnydd o ddŵr ar eich safle.
  • Mae’r offer monitro dŵr yn cofnodi gwybodaeth o’ch mesurydd ac yn ei throsi’n ddata llif. Caiff y data ei drosglwyddo wedyn i wefan benodol lle gallwch fonitro’r llif a’r defnydd o ddŵr ar eich safle.
  • Cewch dracio eich defnydd o ddŵr yn gyflym ac yn hwylus ar ffurf graffeg, a bydd hyn yn eich galluogi i adnabod unrhyw broblemau posibl fel gollyngiadau, a delio â nhw’n gyflym ac yn effeithiol. Cewch godi’r wybodaeth a’i rhannu â’r bobl berthnasol yn eich busnes hefyd.

Pam y byddai hyn yn fanteisiol i’r busnes?

  • Bydd gosod offer monitro dŵr ar eich safle’n eich galluogi chi i greu darlun o’ch defnydd o ddŵr. Bydd y tueddiadau hyn yn eich helpu chi i ddeall eich defnydd, adnabod y cyfnodau pan fo defnydd mawr, cyfnodau brig a thawel, a mesur gwaelodlin y llif.
  • Gall y darlleniadau awtomataidd hyn eich helpu chi i adnabod gwastraff neu ollyngiadau. Byddant yn darparu data gwaelodlin i’ch galluogi chi i wneud y gorau o’ch defnydd o ddŵr a sicrhau eich bod chi’n rheoli eich dŵr mewn ffordd effeithlon a darbodus.
  • Bydd y system larwm yn tynnu eich sylw at unrhyw newidiadau anarferol o ran y llif.
  • Mae telemetreg yn dileu’r angen am fynd i’r siambr i ddarllen y mesurydd, gan ddileu unrhyw beryglon o ran Iechyd a Diogelwch.

"Roeddwn i'n chwilio am ateb Telemetreg i fy helpu i nodi tueddiadau defnydd a darparu meincnodau i ganfod unrhyw ollyngiadau a cholledion. Roedd yr ateb a gynigiodd Dŵr Cymru yn gosteffeithiol o'i gymharu ag atebion cwmnïau eraill. Hefyd, fe ddarparon nhw fantais ychwanegol sef arf monitro trwy ddefnyddio'r we sy'n fy ngalluogi i gael data ynghylch defnydd ar ffurf graff yn y fan a'r lle. ."

Mike Baldwin
Rheolwr Gweithrediadau, Ysgol Rougemont, Casnewydd


"Mae'r manteision effeithlonrwydd i Heddlu De Cymru yn sgil treulio llai o amser yn prosesu nifer o wahanol anfonebau wedi gostwng costau rhedeg cysylltiedig, yn ogystal â'n galluogi ni i ail-fuddsoddi'r amser hwnnw i ymgymryd â gweithgareddau â gwerth ychwanegol. Mae hyn yn cynnwys dechrau ymgymryd â meincnodi'r defnydd o ddŵr ar draws ein safleoedd fel y cam cyntaf i hybu effeithlonrwydd defnydd ledled ein hystad."

Dan Ferris MSc
Rheolwr Ystadau

Os ydych chi’n credu bod hyn yn rhywbeth a allai fod yn fanteisiol i’ch busnes, cysylltwch â’r Tîm Cysylltiadau Busnes yma. I weld manylion eich cyfrif telemetreg gyda DCWW, cliciwch yma.

Aa