COVID-19 (Coronafirws) – Neges i'n Cwsmeriaid – 30 Mawrth 15:00

Ry'n ni'n gwybod ei bod hi'n gyfnod anodd. Ry'n ni'n gwybod hefyd bod y gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff a ddarparwn yn chwarae rhan allweddol wrth amddiffyn iechyd y cyhoedd a diogelu'r cwsmeriaid a'r cymunedau a wasanaethwn.

Rydyn ni'n gwneud popeth y gallwn ni i amddiffyn ein cydweithwyr, a hynny wrth gynnal ein gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid hefyd. Fe welwch chi ni'n gweithio mewn strydoedd a chymunedau o hyd yn ystod y cyfnod hwn, ond dim ond gwaith hanfodol a fydd yn cynorthwyo iechyd y cyhoedd trwy gynnal gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff ein cwsmeriaid a gaiff ei gyflawni yn ystod y cyfnod hwn.

Mae ein Canolfan Alwadau Bilio ar agor o 9yb – 5yp (Llun – Gwener) i helpu ein cwsmeriaid fwyaf bregus sydd wedi eu heffeithio gan y Coronafeirws.

Os yw COVID-19 (Coronafirws) yn cael effaith ar eich sefyllfa ariannol a'ch bod chi'n poeni am eich bil dŵr, cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Yn y cyfamser gallwch ddiweddaru eich cyfrif, rhoi gwybod i ni eich bod chi'n symud a threfnu debyd uniongyrchol trwy fynd i'n gwasanaethau ar lein.

Byddwn yn ni'n parhau i rannu gwybodaeth a chi am unrhyw newidiadau eraill sy'n codi trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

Ymddiheurwn am hyn, ond fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i barhau i ddarparu ein gwasanaethau hanfodol. Diolch i chi am eich amynedd.

Busnes Ein Gwasanaethau Cyfnewid Data Electronig

Cyfnewid Data Electronig

Yn Dŵr Cymru, rydym yn sicrhau y gallwn ddarparu opsiynau bilio hyblyg i'n cwsmeriaid dŵr mewn modd rhagweithiol.

Yn ddiweddar, rydym wedi ychwanegu at ein hopsiynau bilio hyblyg, sydd eisoes yn cynnwys biliau papur a biliau cyfunol, ac rydym wedi buddsoddi er mwyn datblygu ein galluoedd biliau electronig (EDI).

Erbyn hyn, rydym yn gallu darparu gwasanaeth bilio electronig i safon diwydiant y DU, TRADACOMS 26 fersiwn 3 protocol.

Mae EDI, sef Cyfnewid Data Electronig, yn hwyluso'r broses o anfon data biliau yn uniongyrchol o un system gyfrifiadurol i'r llall, drwy hepgor defnyddio papur, cyflymu prosesau a thorri costau sy'n gysylltiedig â phrosesu â llaw.

Gofynion Cymhwysedd

 • Rhaid bod yn gwsmer busnes gyda 10 safle neu fwy o fewn ardal weithredu Dŵr Cymru
 • Rhaid bod yn addas ar gyfer cyfrifon â mesurydd yn unig (ac eithrio safleoedd amlfesurydd ar hyn o bryd)
 • Rhaid gallu derbyn a phrosesu TRADACOMS 26 fersiwn 3 protocol
 • Ar hyn o bryd, nid yw'n addas ar gyfer cyfrifon sy'n talu TAW
 • Nid yw'n addas ar gyfer cyfrifon elifion masnach

Cwestiynau Cyffredin

Beth yw biliau EDI?

Mae EDI, sef Cyfnewid Data Electronig, yn hwyluso'r broses o anfon data biliau yn uniongyrchol o un system gyfrifiadurol i'r llall, drwy hepgor defnyddio papur, cyflymu prosesau a thorri costau sy'n gysylltiedig â phrosesu â llaw.

Pa mor aml y caiff bil EDI ei anfon?

Yn fisol, cyn y 7fed o bob mis.

A fyddaf yn cael bil papur yn ogystal â'r EDI?

Na. Y neges EDI yw'r anfoneb ac mae'n disodli'r bil papur.

Sut y dylwn wneud cais am filiau EDI?

Gallwch gwblhau'r ffurflen gais am EDI ar ein tudalen gwe EDI. Cadarnhewch y meini prawf cymhwysedd cyn mynd ati i wneud cais.

Pa feini prawf y mae'n rhaid i mi eu bodloni cyn gwneud cais am filiau EDI?

Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer biliau EDI, rhaid i chi fodloni'r meini prawf canlynol:


 • Rhaid bod yn gwsmer busnes gyda 10 safle neu fwy o fewn ardal weithredu Dŵr Cymru
 • Rhaid bod yn addas ar gyfer cyfrifon â mesurydd yn unig (ac eithrio safleoedd amlfesurydd ar hyn o bryd)
 • Rhaid gallu derbyn a phrosesu TRADACOMS 26 fersiwn 3 protocol
 • Ar hyn o bryd, nid yw'n addas ar gyfer cyfrifon sy'n talu TAW
 • Nid yw'n addas ar gyfer cyfrifon elifion masnach

I gael rhagor o wybodaeth, gofynnwch am gopi o Delerau ac Amodau EDI trwy gysylltu â ni yn edi@dwrcymru.com

Oes modd i mi ddewis pa gyfrifon rydw i am eu cynnwys yn y bil EDI?

Oes. Os ydych yn bodloni'r meini prawf cymhwysedd er mwyn gwneud cais am filiau EDI, gallwn weithio gyda chi i gytuno ar y cyfrifon addas.

Oes modd i mi ddileu cyfrifon o'm bil EDI ac ychwanegu cyfrifon ato?

Oes. Gallwch gysylltu â'r Tîm Biliau Masnachol yn edi@dwrcymru.com a gofyn am ragor o wybodaeth.

Oes modd i mi ddychwelyd i filiau papur?

Oes. Mae modd i chi ddychwelyd i filiau papur, yn amodol ar Delerau ac Amodau EDI.

Oes unrhyw gyfyngiadau ar yr hyn sy'n cael ei gynnwys mewn bil EDI?

Rhaid i chi fodloni'r meini prawf canlynol cyn gwneud cais i gael EDI


 • Rhaid bod yn gwsmer busnes gyda 10 safle neu fwy o fewn ardal weithredu Dŵr Cymru
 • Rhaid bod yn addas ar gyfer cyfrifon â mesurydd yn unig (ac eithrio safleoedd amlfesurydd ar hyn o bryd)
 • Rhaid gallu derbyn a phrosesu TRADACOMS 26 fersiwn 3 protocol
 • Ar hyn o bryd, nid yw'n addas ar gyfer cyfrifon sy'n talu TAW
 • Nid yw'n addas ar gyfer cyfrifon elifion masnach

A phwy ydw i'n cysylltu os oes gen i ymholiad am filio EDI?

Os na lwyddoch i ddod o hyd i'r wybodaeth berthnasol yma, gallwch gysylltu â'r Tîm Biliau Masnachol yn edi@dwrcymru.com

A yw biliau EDI yr un peth â biliau cyfunol?

Na. Proses o drosglwyddo anfonebau o un cyfrifiadur i'r llall rhwng dau sefydliad drwy ddefnyddio safon ddiwydiannol y cytunwyd arni yw EDI. Nid yw biliau cyfunol yn bodloni'r meini prawf hyn, ond os hoffech gael rhagor o wybodaeth am filiau cyfunol, cysylltwch â ni yn Consolidated.Billing@dwrcymru.com

Os nad yw ein system yn gydnaws â TRADACOMS 26 Fersiwn 3 protocol, oes modd i mi gael EDI?

Na. Yn anffodus bydd angen system gydnaws arnoch er mwyn cael biliau EDI.

Aa