Cyfnewid Data Electronig | Ein Gwasanaethau | Busnes | Dŵr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

Busnes Ein Gwasanaethau Cyfnewid Data Electronig

Cyfnewid Data Electronig

Yn Dŵr Cymru, rydym yn sicrhau y gallwn ddarparu opsiynau bilio hyblyg i'n cwsmeriaid dŵr mewn modd rhagweithiol.

Yn ddiweddar, rydym wedi ychwanegu at ein hopsiynau bilio hyblyg, sydd eisoes yn cynnwys biliau papur a biliau cyfunol, ac rydym wedi buddsoddi er mwyn datblygu ein galluoedd biliau electronig (EDI).

Erbyn hyn, rydym yn gallu darparu gwasanaeth bilio electronig i safon diwydiant y DU, TRADACOMS 26 fersiwn 3 protocol.

Mae EDI, sef Cyfnewid Data Electronig, yn hwyluso'r broses o anfon data biliau yn uniongyrchol o un system gyfrifiadurol i'r llall, drwy hepgor defnyddio papur, cyflymu prosesau a thorri costau sy'n gysylltiedig â phrosesu â llaw.

Gofynion Cymhwysedd

 • Rhaid bod yn gwsmer busnes gyda 10 safle neu fwy o fewn ardal weithredu Dŵr Cymru
 • Rhaid bod yn addas ar gyfer cyfrifon â mesurydd yn unig (ac eithrio safleoedd amlfesurydd ar hyn o bryd)
 • Rhaid gallu derbyn a phrosesu TRADACOMS 26 fersiwn 3 protocol
 • Ar hyn o bryd, nid yw'n addas ar gyfer cyfrifon sy'n talu TAW
 • Nid yw'n addas ar gyfer cyfrifon elifion masnach

Cwestiynau Cyffredin

Beth yw biliau EDI?

Mae EDI, sef Cyfnewid Data Electronig, yn hwyluso'r broses o anfon data biliau yn uniongyrchol o un system gyfrifiadurol i'r llall, drwy hepgor defnyddio papur, cyflymu prosesau a thorri costau sy'n gysylltiedig â phrosesu â llaw.

Pa mor aml y caiff bil EDI ei anfon?

Yn fisol, cyn y 7fed o bob mis.

A fyddaf yn cael bil papur yn ogystal â'r EDI?

Na. Y neges EDI yw'r anfoneb ac mae'n disodli'r bil papur.

Sut y dylwn wneud cais am filiau EDI?

Gallwch gwblhau'r ffurflen gais am EDI ar ein tudalen gwe EDI. Cadarnhewch y meini prawf cymhwysedd cyn mynd ati i wneud cais.

Pa feini prawf y mae'n rhaid i mi eu bodloni cyn gwneud cais am filiau EDI?

Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer biliau EDI, rhaid i chi fodloni'r meini prawf canlynol:


 • Rhaid bod yn gwsmer busnes gyda 10 safle neu fwy o fewn ardal weithredu Dŵr Cymru
 • Rhaid bod yn addas ar gyfer cyfrifon â mesurydd yn unig (ac eithrio safleoedd amlfesurydd ar hyn o bryd)
 • Rhaid gallu derbyn a phrosesu TRADACOMS 26 fersiwn 3 protocol
 • Ar hyn o bryd, nid yw'n addas ar gyfer cyfrifon sy'n talu TAW
 • Nid yw'n addas ar gyfer cyfrifon elifion masnach

I gael rhagor o wybodaeth, gofynnwch am gopi o Delerau ac Amodau EDI trwy gysylltu â ni yn edi@dwrcymru.com

Oes modd i mi ddewis pa gyfrifon rydw i am eu cynnwys yn y bil EDI?

Oes. Os ydych yn bodloni'r meini prawf cymhwysedd er mwyn gwneud cais am filiau EDI, gallwn weithio gyda chi i gytuno ar y cyfrifon addas.

Oes modd i mi ddileu cyfrifon o'm bil EDI ac ychwanegu cyfrifon ato?

Oes. Gallwch gysylltu â'r Tîm Biliau Masnachol yn edi@dwrcymru.com a gofyn am ragor o wybodaeth.

Oes modd i mi ddychwelyd i filiau papur?

Oes. Mae modd i chi ddychwelyd i filiau papur, yn amodol ar Delerau ac Amodau EDI.

Oes unrhyw gyfyngiadau ar yr hyn sy'n cael ei gynnwys mewn bil EDI?

Rhaid i chi fodloni'r meini prawf canlynol cyn gwneud cais i gael EDI


 • Rhaid bod yn gwsmer busnes gyda 10 safle neu fwy o fewn ardal weithredu Dŵr Cymru
 • Rhaid bod yn addas ar gyfer cyfrifon â mesurydd yn unig (ac eithrio safleoedd amlfesurydd ar hyn o bryd)
 • Rhaid gallu derbyn a phrosesu TRADACOMS 26 fersiwn 3 protocol
 • Ar hyn o bryd, nid yw'n addas ar gyfer cyfrifon sy'n talu TAW
 • Nid yw'n addas ar gyfer cyfrifon elifion masnach

A phwy ydw i'n cysylltu os oes gen i ymholiad am filio EDI?

Os na lwyddoch i ddod o hyd i'r wybodaeth berthnasol yma, gallwch gysylltu â'r Tîm Biliau Masnachol yn edi@dwrcymru.com

A yw biliau EDI yr un peth â biliau cyfunol?

Na. Proses o drosglwyddo anfonebau o un cyfrifiadur i'r llall rhwng dau sefydliad drwy ddefnyddio safon ddiwydiannol y cytunwyd arni yw EDI. Nid yw biliau cyfunol yn bodloni'r meini prawf hyn, ond os hoffech gael rhagor o wybodaeth am filiau cyfunol, cysylltwch â ni yn Consolidated.Billing@dwrcymru.com

Os nad yw ein system yn gydnaws â TRADACOMS 26 Fersiwn 3 protocol, oes modd i mi gael EDI?

Na. Yn anffodus bydd angen system gydnaws arnoch er mwyn cael biliau EDI.

Aa