COVID-19 (Coronafirws) – Neges i'n Cwsmeriaid – 30 Mawrth 15:00

Ry'n ni'n gwybod ei bod hi'n gyfnod anodd. Ry'n ni'n gwybod hefyd bod y gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff a ddarparwn yn chwarae rhan allweddol wrth amddiffyn iechyd y cyhoedd a diogelu'r cwsmeriaid a'r cymunedau a wasanaethwn.

Rydyn ni'n gwneud popeth y gallwn ni i amddiffyn ein cydweithwyr, a hynny wrth gynnal ein gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid hefyd. Fe welwch chi ni'n gweithio mewn strydoedd a chymunedau o hyd yn ystod y cyfnod hwn, ond dim ond gwaith hanfodol a fydd yn cynorthwyo iechyd y cyhoedd trwy gynnal gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff ein cwsmeriaid a gaiff ei gyflawni yn ystod y cyfnod hwn.

Mae ein Canolfan Alwadau Bilio ar agor o 9yb – 5yp (Llun – Gwener) i helpu ein cwsmeriaid fwyaf bregus sydd wedi eu heffeithio gan y Coronafeirws.

Os yw COVID-19 (Coronafirws) yn cael effaith ar eich sefyllfa ariannol a'ch bod chi'n poeni am eich bil dŵr, cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Yn y cyfamser gallwch ddiweddaru eich cyfrif, rhoi gwybod i ni eich bod chi'n symud a threfnu debyd uniongyrchol trwy fynd i'n gwasanaethau ar lein.

Byddwn yn ni'n parhau i rannu gwybodaeth a chi am unrhyw newidiadau eraill sy'n codi trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

Ymddiheurwn am hyn, ond fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i barhau i ddarparu ein gwasanaethau hanfodol. Diolch i chi am eich amynedd.

Busnes Ein Prisiau

Mae tri math o brisiau dŵr a charthffosiaeth mesuredig:

Y tariff mesuredig safonol lle darperir cyflenwad dŵr trwy fesurydd ar sail ein telerau ac amodau safonol. Fel arfer, cyfrifir y prisiau carthffosiaeth ar sail y rhagdybiaeth fod 95% o’r dŵr a gofnodir drwy’r mesurydd yn mynd i’r carthffosydd. Os ydych chi’n credu bod llai na 95% o’r dŵr yn mynd i’r carthffosydd, llwythwch y ffurflen, ei llenwi a’i dychwelyd i ni yn: Blwch Post 690, Caerdydd CF23 5WL.

Os nad yw’n ymarferol, neu os yw’n rhy ddrud i osod mesurydd, gallwn godi pris mesuredig ar sail asesiad.

Gall cwsmeriaid ddewis pris diwydiannol os ydynt yn defnyddio llawer o ddŵr ar un safle ac/neu yn gwaredu 100Ml neu ragor o garthion y flwyddyn o un safle. Os ydych chi’n credu y gallech elwa o dalu’r prisiau hyn, llwythwch y ffurflen, ei llenwi a’i dychwelyd i ni yn: Blwch Post 690, Caerdydd CF3 5WL.

Bydd masnachwyr â chytundeb i waredu elifiant masnachol i’r carthffosydd cyhoeddus yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol yn talu ein tariff elifiant masnachol. Bydd hyn naill ai ar ein tariff safonol, neu’r tariff diwydiannol os ydych yn gwaredu 100Ml neu ragor o garthion o un safle. Os ydych chi’n credu y gallech elwa o dalu’r prisiau hyn, llwythwch y ffurflen, ei llenwi a’i dychwelyd i ni yn: Blwch Post 690, Caerdydd, CF3 5WL.

Taflenni, Cyhoeddiadau, Dogfennau a Thaliadau

Find a document in our library

Aa