Ein Prisiau | Busnes | Dŵr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

Busnes Ein Prisiau

Mae tri math o brisiau dŵr a charthffosiaeth mesuredig:

Y tariff mesuredig safonol lle darperir cyflenwad dŵr trwy fesurydd ar sail ein telerau ac amodau safonol. Fel arfer, cyfrifir y prisiau carthffosiaeth ar sail y rhagdybiaeth fod 95% o’r dŵr a gofnodir drwy’r mesurydd yn mynd i’r carthffosydd. Os ydych chi’n credu bod llai na 95% o’r dŵr yn mynd i’r carthffosydd, llwythwch y ffurflen, ei llenwi a’i dychwelyd i ni yn: Blwch Post 690, Caerdydd CF23 5WL.

Os nad yw’n ymarferol, neu os yw’n rhy ddrud i osod mesurydd, gallwn godi pris mesuredig ar sail asesiad.

Gall cwsmeriaid ddewis pris diwydiannol os ydynt yn defnyddio llawer o ddŵr ar un safle ac/neu yn gwaredu 100Ml neu ragor o garthion y flwyddyn o un safle. Os ydych chi’n credu y gallech elwa o dalu’r prisiau hyn, llwythwch y ffurflen, ei llenwi a’i dychwelyd i ni yn: Blwch Post 690, Caerdydd CF3 5WL.

Bydd masnachwyr â chytundeb i waredu elifiant masnachol i’r carthffosydd cyhoeddus yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol yn talu ein tariff elifiant masnachol. Bydd hyn naill ai ar ein tariff safonol, neu’r tariff diwydiannol os ydych yn gwaredu 100Ml neu ragor o garthion o un safle. Os ydych chi’n credu y gallech elwa o dalu’r prisiau hyn, llwythwch y ffurflen, ei llenwi a’i dychwelyd i ni yn: Blwch Post 690, Caerdydd, CF3 5WL.

Taflenni, Cyhoeddiadau, Dogfennau a Thaliadau

Find a document in our library

Aa