Busnes Cwestiynau Cyffredin

Dyma rhai o’r cwestiynau mwyaf cyffredin y mae cwsmeriaid yn eu gofyn i Ddŵr Cymru

A ddylwn i fonitro fy nefnydd o ddŵr?

Rydyn ni’n argymell bod cwsmeriaid yn cadw cofnod o’u defnydd o ddŵr trwy gymryd darlleniadau rheolaidd a’u cymharu â’r rhai blaenorol – trwy ddarllen y rhifau du ar wyn (neu gwyn ar ddu) yn unig. Bydd hyn yn rhoi syniad bras i chi o’ch defnydd ‘arferol’. Os gwelwch gynnydd sydyn yn eich defnydd nad oes modd ei esbonio, efallai bod eich pibell gyflenwi’n gollwng. Os na fyddwch yn gallu darllen y mesurydd oherwydd baw, anwedd neu reswm arall, ffoniwch ni ar 0800 052 0140.

Sut mae datgelu gollyngiad ar fy mhibell gyflenwi?

Os sylwch ar gynnydd sylweddol yn eich defnydd o ddŵr nad oes modd ei esbonio, efallai bod eich pibell gyflenwi’n gollwng. Os felly, dylech gymryd y camau isod:

1. Darllenwch y mesurydd
2. Diffoddwch eich stoptap mewnol (sydd lle mae’r bibell ddŵr yn dod i mewn i’r adeilad fel arfer)
3. Gadewch y cyflenwad i ffwrdd am o leiaf 12 awr (er enghraifft, dros nos)
4. Peidiwch â defnyddio unrhyw ddŵr yn ystod y cyfnod hwn
5. Cymrwch ddarlleniad pellach ymhen 12 awr.

Os nad yw’r darlleniad wedi newid, nid oes gollyngiad.


Os yw’r darlleniad wedi newid, ffoniwch ni ar 0800 052 0140 am gyngor a chymorth.

Os yw’r bibell gyflenwi’n gollwng, a fydd yn rhaid i mi dalu am y dŵr a gollwyd?

Gall cwsmeriaid busnes â chysylltiad â’r system garthffosiaeth gael lwfans am elfen garthffosiaeth eu bil os yw’n glir na aeth y dŵr a gollwyd i mewn i’r system garthffosiaeth. Ni ellir cymryd elfen ddŵr y bil i ystyriaeth.

Yn achos adeiladau defnydd cymysg, gellir rhoi lwfans am y dŵr a gollwyd y tro cyntaf y byddwch yn rhoi gwybod i ni fod pibell yn gollwng, ond dim ond mewn perthynas ag elfen breswyl y cyflenwad. Gellir rhoi lwfans llawn am elfen garthffosiaeth y bil os yw’n glir na aeth y dŵr a gollwyd i mewn i’r system garthffosiaeth. Os yw’n amlwg taw esgeulustod y cwsmer neu drydydd parti achosodd y broblem e.e. am fod tap yn diferu, gorlif yn gollwng neu’r pibellau’n ddiffygiol, ni fydd modd talu’r lwfans am elfen ddŵr y bil. Ond os gall y cwsmer brofi nad oes unrhyw ddŵr o’r gollyngiad wedi cyrraedd y system garthffosiaeth, gellir cynnig lwfans am elfen garthffosiaeth y bil.

Rwy’n talu’r prisiau carthffosiaeth llawn ond nid yw ein holl ddŵr yn dychwelyd i’r system garthffosiaeth. Oes disgownt ar gael?

Cliciwch yma am gopi o’n ffurflen gais ‘Nid dychwelyd i’r carthffos’. Llenwch y ffurflen a’i chyflwyno. Byddwn yn asesu eich cais ar ôl derbyn y ffurflen. Bydd angen ymweld â’r safle mewn rhai achosion.

Nid yw’r dŵr glaw sy’n disgyn ar fy adeilad yn mynd i’r system garthffosiaeth. Oes disgownt ar gael?

Cliciwch yma am gopi o’n ffurflen gais ‘Draenio dŵr wyneb’. Llenwch y ffurflen a’i chyflwyno. Byddwn yn asesu eich cais ar ôl derbyn y ffurflen. Bydd angen ymweld â’r safle mewn rhai achosion.

Sut mae osgoi cael biliau ar sail amcangyfrif?

Lle bo modd, rydyn ni’n ceisio anfon biliau sy’n seiliedig ar ddarlleniadau ‘go iawn’. Gallwch osgoi cael biliau ar sail amcangyfrif os oes modd darllen eich mesurydd bob tro.

Oes rhaid i mi gael mesurydd dŵr?

Rhaid gosod mesurydd ar bob cyflenwad dibreswyl, os yw’n ymarferol. Mae hynny’n cynnwys adeiladau dibreswyl lle mae’r defnydd o ddŵr yn llwyr neu’n bennaf at ddibenion preswyl, ynghyd ag adeiladau defnydd cymysg (adeiladau sy’n rhannol breswyl a rhannol ddibreswyl). Yn ogystal, gellir mynnu gosod mesurydd mewn adeiladau lluos-breswyl fel llety gwely a brecwast a chartrefi nyrsio.

A gaiff y cyflenwad ei ddatgysylltu os na fyddaf i’n talu’r bil?

Mae biliau’n daladwy cyn pen 14 diwrnod. Os na fyddwch yn talu cyn pen 14 diwrnod, byddwn yn anfon nodyn atgoffa. Os na fyddwch yn talu wedyn, byddwn yn anfon ‘Hysbysiad Cyn Datgysylltu’ neu ‘Rhybudd am Gamau Cyfreithiol’. Os na fyddwch yn talu eto, byddwn yn datgysylltu eich cyflenwad neu’n cymryd camau cyfreithiol yn eich erbyn.

Os byddwn yn datgysylltu eich cyflenwad, ni fyddwn yn ei gysylltu eto hyd nes i chi wneud trefniadau i dalu’r swm sy’n ddyledus ynghyd â’r gost o ddatgysylltu eich cyflenwad a’i gysylltu eto. Bydd angen i chi dalu ernes er mwyn diogelu taliadau’r dyfodol hefyd.

Oes modd trefnu symud y mesurydd dŵr?

Yn unol â Rhan 2 o Reoliadau (Mesuryddion) Dŵr 1988, ni sy’n pennu lleoliad y mesurydd neu’r offer darllen. I wneud cais i symud eich mesurydd, ffoniwch 0800 052 0140 a rhowch reswm dros eich cais. Os byddwn yn cytuno â’r cais, gallwn ofyn i chi dalu am y gwaith.

Oes modd newid dyddiad darllen y mesurydd ac anfon y bil?

Nac oes. Yn anffodus, ni allwn newid eich dyddiadau bilio am ein bod yn darllen mesuryddion yn ôl ardaloedd cod post. Mae hyn yn helpu i leihau ein costau. Byddwn yn anfon eich bil ar ôl darllen y mesurydd.
Aa