Busnes | Dŵr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

Busnes

Busnes

Croeso i dudalennau Busnes Dŵr Cymru. Rydyn ni wedi ymrwymo i ddiwallu anghenion ein cwsmeriaid busnes. Ein nod yw helpu pob sector busnes i ddefnyddio dŵr yn y ffordd fwyaf effeithlon a chost-effeithiol bosibl.

Rydyn ni’n gwasanaethu dros 100,000 o gwsmeriaid busnes yng Nghymru ac mewn rhannau cyfagos o Loegr gan gydnabod bod angen i ni ddeall a gweithredu ar y sail bod ein holl gwsmeriaid yn wahanol er mwyn gwella ansawdd ein gwasanaethau.


Dŵr Agored

Safleoedd cwsmeriaid busnes Dŵr Cymru yn defnyddio mwy na 50 megalitr o ddŵr y flwyddyn


Yr hyn y gallwn ni ei wneud i helpu eich busnes.

Fe wyddom ni y gall rheoli eich dŵr a'ch dŵr gwastraff yn effeithiol wella eich perfformiad a lleihau costau eich busnes. Gall hefyd wella eich amgylchedd a'ch perfformiad cynaliadwyedd.

Yn Dŵr Cymru, gallwn helpu i godi gwerth eich busnes drwy amrywiaeth o wasanaethau wedi eu teilwra gan gynnwys:

Rheoli Cyfrif

Tîm Rheoli Cyfrif penodedig i sicrhau y cewch chi'r gwasanaeth a'r cyngor sy'n iawn ar gyfer eich busnes chi.

Archwiliadau Proses

Gallwn drefnu i beiriannydd prosesau diwydiannol edrych ar y defnydd o ddŵr, gwastraff ac ynni i nodi arbedion ac effeithlonrwydd amlwg ym mhroses gynhyrchu a gweithredu eich safle.

Telemetreg

Gallwn sicrhau y bydd cwsmeriaid yn cael modd manwl a hyblyg o gofnodi a monitro defnydd, diogelu safleoedd, a chymorth i nodi unrhyw ddefnydd gwastraffus o ddŵr neu ollyngiadau.

Archwiliadau Dŵr Domestig

Gallwn drefnu i archwilio'r ardaloedd domestig mewn safle masnachol er mwyn helpu i nodi arbedion ac effeithlonrwydd drwy leihau eich defnydd o ddŵr.


"Bu'r cymorth a roddwyd gan y Tîm Gwasanaethau Busnes yn amhrisiadwy, gan alluogi'r Brifysgol i gyflawni'r meini prawf a osodwyd ym meini prawf adrodd a rheoli dŵr y Ddraig Werdd i ennill gwobr Lefel 5 (y lefel uchaf). Mae'r Tîm Gwasanaethau Busnes wedi darparu gwasanaeth ardderchog. Maen nhw wedi cyfrannu at:
- Ymdrin yn effeithiol ac yn broffesiynol â cheisiadau o ddydd i ddydd yn ymwneud â'n cyfrif, gan gynnwys gwybodaeth filio.
- Trefnu cyfarfodydd safle ag arolygwyr mesuryddion i sicrhau bod ein mesuryddion wedi eu lleoli'n gywir
- Cymorth parhaus drwy gyfarfodydd diweddaru
- Symud Ymlaen trwy ddatblygu prosesau e-gaffael
- Rhoi hyder bod Dŵr Cymru nawr yn dod yn gwmni blaengar erbyn hyn"
.

Duncan Morgan
Prif Swyddog, Lleihau Carbon


Aa