Busnes

Busnes

Coronafirws: Neges i'n cwsmeriad busnes

Yn Dŵr Cymru Welsh Water, rydyn ni'n gwybod bod COVID-19 wedi creu amodau anodd iawn, yn enwedig o ran gallu busnesau i fasnachu a chynhyrchu incwm.

Fel cwmni sy'n darparu gwasanaeth cyhoeddus hanfodol, rydyn ni'n ymwybodol iawn o bwysigrwydd aruthrol cynnal ein gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff yn y cyfnod hollol ddigynsail yma. Er mwyn cyflawni hyn, rydyn ni wedi bod yn rhedeg Tîm Rheoli Argyfwng ers sawl wythnos bellach er mwyn cydlynu ein holl weithgarwch mewn ffordd strategol a sicrhau parhad ein gwasanaethau.

Beth mae hyn yn ei olygu i chi?

Rydyn ni'n gwneud popeth y gallwn ni i gynnal gwasanaethau ar gyfer ein cwsmeriaid busnes, a hynny wrth ddilyn cyngor asiantaethau iechyd y cyhoedd yn ofalus. Ar hyn o bryd, rydyn ni'n:

  • Rydyn ni’n cynnig newidiadau dros dro i’r ffordd rydyn ni'n codi tâl ar fusnesau sydd wedi cael eu taro gan COVID-19. Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.
  • Rhoi ein Cynlluniau Parhad Busnes ar waith (ac mae gennym dimau gwahanol ar wahanol safleoedd i hwyluso hyn)
  • Gofyn i gydweithwyr sy'n gallu gweithio gartref i wneud hynny (mae yna rai safleoedd gweithredol lle mae'n rhaid i ni sicrhau bod cydweithwyr ar y safle, ac mae yna drefniadau ar waith i sicrhau bod hynny'n parhau)
  • Parhau i weithredu ein rhaglen buddsoddi cyfalaf (gwerth £400 miliwn y flwyddyn, a fydd yn helpu i gynorthwyo cyflenwyr lleol)
  • Gweithio gyda'r diwydiant dŵr ehangach i sicrhau bod yna gyflenwadau parhaus o gemegolion ac ati ar gyfer ein gweithfeydd trin
  • Rhoi cyngor i gydweithwyr am beth i'w wneud os oes angen iddynt fynd i gartrefi cwsmeriaid i ddatrys unrhyw broblemau

Mae'r effaith ar ein gwasanaethau'n gyfyngedig ar hyn o bryd. Fodd bynnag, rydyn ni'n sylweddoli bod y sefyllfa'n newid yn gyflym, ac felly rydyn ni'n monitro pethau'n ofalus er mwyn sicrhau y gallwn gymryd unrhyw gamau y mae angen eu cymryd a rhannu gwybodaeth â chwsmeriaid.

Yn amlwg, mae hi'n gyfnod ymestynnol iawn, ond gallwn eich sicrhau chi ein bod ni'n gwneud popeth y gallwn ni i ddarparu ein gwasanaethau hanfodol - ac y byddwn ni'n parhau i wneud hynny.

Sut mae cael rhagor o wybodaeth?

Byddwn ni'n rhannu manylion trwy ein gwefan, felly dewch nôl i chwilio am y wybodaeth ddiweddaraf. Mae hi'n werth nodi bod Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi bod cymorth ar gael i fusnesau sy'n wynebu effeithiau coronafirws. Ewch i'w gwefan am ragor o fanylion: https://gov.wales/emergency-support-businesses-hit-coronavirus.

If you’re impacted by COVID-19 (Coronavirus) and concerned about your water bill, please click here for more information.

Os yw COVID-19 (Coronafeirws) wedi taro'ch busnes a bod arnoch angen cyngor ar gael gwared ar wastraff, cliciwch yma am wybodaeth.

The organisations below may also be able help to you.

 

Croeso i dudalennau Busnes Dŵr Cymru. Rydyn ni wedi ymrwymo i ddiwallu anghenion ein cwsmeriaid busnes. Ein nod yw helpu pob sector busnes i ddefnyddio dŵr yn y ffordd fwyaf effeithlon a chost-effeithiol bosibl.

Rydyn ni’n gwasanaethu dros 100,000 o gwsmeriaid busnes yng Nghymru ac mewn rhannau cyfagos o Loegr gan gydnabod bod angen i ni ddeall a gweithredu ar y sail bod ein holl gwsmeriaid yn wahanol er mwyn gwella ansawdd ein gwasanaethau.


Dŵr Agored

Safleoedd cwsmeriaid busnes Dŵr Cymru yn defnyddio mwy na 50 megalitr o ddŵr y flwyddyn


Yr hyn y gallwn ni ei wneud i helpu eich busnes.

Fe wyddom ni y gall rheoli eich dŵr a'ch dŵr gwastraff yn effeithiol wella eich perfformiad a lleihau costau eich busnes. Gall hefyd wella eich amgylchedd a'ch perfformiad cynaliadwyedd.

Yn Dŵr Cymru, gallwn helpu i godi gwerth eich busnes drwy amrywiaeth o wasanaethau wedi eu teilwra gan gynnwys:

Rheoli Cyfrif

Tîm Rheoli Cyfrif penodedig i sicrhau y cewch chi'r gwasanaeth a'r cyngor sy'n iawn ar gyfer eich busnes chi.

Archwiliadau Proses

Gallwn drefnu i beiriannydd prosesau diwydiannol edrych ar y defnydd o ddŵr, gwastraff ac ynni i nodi arbedion ac effeithlonrwydd amlwg ym mhroses gynhyrchu a gweithredu eich safle.

Telemetreg

Gallwn sicrhau y bydd cwsmeriaid yn cael modd manwl a hyblyg o gofnodi a monitro defnydd, diogelu safleoedd, a chymorth i nodi unrhyw ddefnydd gwastraffus o ddŵr neu ollyngiadau.

Archwiliadau Dŵr Domestig

Gallwn drefnu i archwilio'r ardaloedd domestig mewn safle masnachol er mwyn helpu i nodi arbedion ac effeithlonrwydd drwy leihau eich defnydd o ddŵr.


"Bu'r cymorth a roddwyd gan y Tîm Gwasanaethau Busnes yn amhrisiadwy, gan alluogi'r Brifysgol i gyflawni'r meini prawf a osodwyd ym meini prawf adrodd a rheoli dŵr y Ddraig Werdd i ennill gwobr Lefel 5 (y lefel uchaf). Mae'r Tîm Gwasanaethau Busnes wedi darparu gwasanaeth ardderchog. Maen nhw wedi cyfrannu at:
- Ymdrin yn effeithiol ac yn broffesiynol â cheisiadau o ddydd i ddydd yn ymwneud â'n cyfrif, gan gynnwys gwybodaeth filio.
- Trefnu cyfarfodydd safle ag arolygwyr mesuryddion i sicrhau bod ein mesuryddion wedi eu lleoli'n gywir
- Cymorth parhaus drwy gyfarfodydd diweddaru
- Symud Ymlaen trwy ddatblygu prosesau e-gaffael
- Rhoi hyder bod Dŵr Cymru nawr yn dod yn gwmni blaengar erbyn hyn"
.

Duncan Morgan
Prif Swyddog, Lleihau Carbon


Aa