Fy Nŵr Paratowch eich cartref ar gyfer y gaeaf
Paratowch eich cartref ar gyfer y gaeaf

Yn ystod y tywydd oer, mae cwsmeriaid yn aml yn cael trafferth â phibellau'n rhewi.  Wrth i’r tywydd oeri, gall y dŵr yn y pibellau rewi gan achosi byrst wrth iddi ddadmer. Yna, mae angen trwsio’r byrst ar frys, gan achosi costau ac anghyfleustra ar adeg o’r flwyddyn pan allech wir wneud hebddynt.

Er mwyn eich helpu i gael gaeaf diffwdan, dyma nifer o awgrymiadau ar gyfer gwarchod eich cartref neu’ch busnes dros y tywydd oer a beth i’w wneud os bydd y pibellau’n rhewi.

Amddiffyn eich cartref:

 1. Er mwyn ynysu’ch cyflenwad dŵr, trowch eich stop tap gyda’r cloc. Awgrymwn eich bod yn gwneud yn siŵr bod y stop tap yn gweithio cyn y gaeaf.
 2. Gofalwch fod pibellau a thapiau sydd yn y golwg yn cael eu lapio neu eu lagio ac inswleiddiwch eich tanciau dŵr. Cewch becyn lagio am ddim yma
 3. Os oes gennych danciau neu bibellau yn yr atig, agorwch yr agoriad i’r atig er mwyn i aer cynnes gyrraedd yno
 4. Trwsiwch dapiau sy’n diferu – os yw dŵr yn diferu’n araf, gall rewi a blocio’r bibell wastraff
 5. Gadewch y gwres ymlaen yn isel os byddwch yn gadael y tŷ’n wag dros y gaeaf a gofynnwch i ffrind neu gymydog alw’n rheolaidd i wneud yn siŵr bod popeth yn iawn
 6. Os oes gennych dŷ neu fusnes a fydd yn wag dros y gwyliau, argymhellwn eich bod yn cau'r stop tap mewnol neu'n gadael y gwres ymlaen yn isel tra byddwch i ffwrdd

Tywydd oer a sut i ddelio â phibellau dŵr sydd wedi rhewi

Os nad oes dŵr yn dod o’ch tapiau neu os yw gwasgedd y dŵr yn isel, efallai bod eich pibell gyflenwi wedi rhewi.

Efallai yr hoffech holi’r cymdogion a ydyn nhw yn yr un sefyllfa. Os oes dŵr ganddyn nhw, efallai mai’ch pibellau chi sydd wedi rhewi.

Sut i ddelio â phibellau sydd wedi rhewi:

 1. Chwiliwch am eich stop tap mewnol a’i gau.
 2. Defnyddiwch boteli dŵr poeth neu dywel wedi’i wlychu â dŵr poeth i ddadmer y bibell yn araf, gan ddechrau ym mhen draw’r bibell. Peidiwch â defnyddio fflam noeth na chwythlamp i ddadmer pibellau.
 3. Os byddwch yn ansicr o rywbeth, ffoniwch blymer cofrestredig.

Problemau â’ch cyflenwad dŵr

- Os credwch bod problem gyda’r cyflenwad dŵr a bod eich cymdogion yn cael yr un problemau, cysylltwch â ni. Mae ein canolfan gyswllt ar agor 24 awr y dydd, ffoniwch 0800 052 0130. I gael gwybod a oes problemau wedi’u nodi yn eich ardal, cliciwch yma.

Sut i ddelio â byrst yn eich cartref.

 1. Trowch y cyflenwad dŵr i ffwrdd

  Caewch y prif stop tap – dylai fod yn y cwpwrdd o dan sinc y gegin neu yn y man lle mae'r bibell wasanaeth yn dod i mewn i'ch cartref.
 2. Agorwch bob tap i leihau problem llifogydd
 3. Defnyddiwch dywelion trwchus i sugno/atal dŵr sy’n gollwng
 4. Diffoddwch y trydan

  Os bydd dŵr yn gollwng ger pethau trydan – goleuadau, socedi neu ddyfeisiau – peidiwch â chyffwrdd â nhw. Diffoddwch y cyflenwad trydan yn syth. Os caiff gwifrau trydan eu difrodi gan ddŵr, gallant fod yn beryglus iawn ac mae’n debygol y bydd angen i chi alw ar drydanwr proffesiynol i drwsio’r difrod.
 5. Galwch ar blymwr cofrestredig

  Os bydd angen plymwr i’ch helpu i drwsio byrst, efallai y gall cynllun Plymwyr Cymeradwy y Diwydiant Dŵr eich helpu.

 Paratowch eich cartref ar gyfer y gaeaf

CYNGOR – Gwybodaeth am Systemau Gwresogi

Mae gwahanol ffyrdd o ofalu am wahanol fathau o systemau gwresogi os bydd nam ar y cyflenwad dŵr. Gwnewch yn siŵr pa fath o system sydd gennych chi a dilynwch y cyngor isod.

Unrhyw fath o system wresogi sydd â thanc storio dŵr oer a silindr dŵr poeth

Os oes gennych system wresogi sy’n defnyddio tanc storio dŵr oer (yn yr atig fel rheol) a bod y cyflenwad dŵr yn cael ei atal, ond bod y tanc storio dŵr oer yn llawn, mae'n ddiogel defnyddio'ch gwres canolog. Ond peidiwch â defnyddio’ch dŵr poeth. Efallai y bydd ychydig o ddŵr poeth ar gael o system sydd â thanc storio dŵr oer ar ôl i’r cyflenwad gael ei atal ond mae perygl y gallai’r tanc storio redeg yn sych. Os bydd hyn yn digwydd bydd yn creu trap awyr yn y system pan ddaw’r dŵr yn ôl, felly peidiwch â chael eich temtio i’w ddefnyddio. 

Os yw’ch tanc storio dŵr oer yn wag, peidiwch â defnyddio’ch gwres canolog na’ch dŵr poeth gan y gallai hyn wneud i’ch silindr dŵr poeth sigo.

Boeler cyfunol

Os oes gennych foeler cyfunol (lle mae’ch dŵr poeth yn cael ei gynhesu’n uniongyrchol gan y boeler nwy ac nad oes gennych silindr dŵr poeth) gallwch ddefnyddio'ch gwres canolog, ond mae'n rhaid i chi beidio â defnyddio dŵr poeth o'r tapiau.

Economy 7

Os mai system Economy 7, sydd gennych, diffoddwch y gwresogyddion tanddwr

System gwres canolog tanwydd solet/olew

Os oes gennych foeler cefn ar eich tân (h.y. os yw’ch tân yn cynhesu dŵr neu reiddiaduron yn eich cartref), peidiwch â chynnau eich tân tra bydd y cyflenwad dŵr wedi'i atal. Pan ddaw’r cyflenwad dŵr yn ôl, cyneuwch dân bach i ddechrau.

Os byddwch yn ansicr o unrhyw beth, cysylltwch â pheiriannydd gwresogi cymwysedig.

 

Aa