Important information

22 July 2016 - 12:45pm

Sorry if you are having trouble getting through to us today, we are having a few issues with our lines we which hope to resolve as soon as possible.

If you need to speak to one of our advisors why not try our online live chat service by clicking here.

Hafan Amddiffyn yr Amgylchedd

Un o’n prif flaenoriaethau yw deall effaith gwaith Dŵr Cymru ar yr amgylchedd ehangach a pha gamau y gallwn eu cymryd i leihau unrhyw effeithiau negyddol.

Mae ein diwydiant yn rhyngweithio â’r amgylchedd a’r gymuned mewn ffyrdd unigryw. Wrth gyflenwi dŵr glân a chasglu a thrin dŵr gwastraff, ein rôl yw ceisio diwallu anghenion pobl o ran iechyd y cyhoedd nawr ac yn y dyfodol. Mae hyn yn gofyn am stiwardiaeth ofalus ar y seilwaith.

Mae ein prosesau trin dŵr a dŵr gwastraff yn cael effaith uniongyrchol ar yr amgylchedd. Er enghraifft, wrth ddefnyddio adnoddau sylfaenol fel ynni, dŵr a chemegolion, rhyddhau dŵr (croyw ac arfordirol), cynhyrchu gwastraff (yn arbennig llaid), allyrru i’r awyr (aroglau a nwyon tŷ gwydr) ac achosi niwed posibl i’r amgylchedd.

Rydym wedi ymrwymo i adnabod goblygiadau amgylcheddol ein gwaith a mynd i’r afael â nhw, ac i ddod o hyd i gyfleoedd i wella’r amgylchedd mewn ffyrdd sy’n gynaliadwy yn economaidd, ac ystyried y rhain.

Mae gennym bolisi clir sy’n disgrifio ein hymrwymiad at yr Amgylchedd ehangach a’n dulliau o weithredu yn hyn o beth. Rydym wedi cynhyrchu Gorolwg Amgylcheddol (Saesneg yn unig) sy’n disgrifio ein gwaith a’n dulliau o weithredu yn fwy manwl.

Do you need help?

Our LIVE CHAT operators are here to help.

Close
Aa